J

مقدمه

هدف هر كتابخانه ای، گردآوری، سازماندهی منابع و ارائه خدمات به كاربران است. بخش عمده ای از اين خدمات به عهده بخش مرجع می باشد. لغت مرجع را  "آنچه در امور به آن رجوع میکنند " تعريف نموده اند اين رجوع تنها به منابع چاپی محدود نمیشود بلكه هر چيزی كه بوسيله آن بتوان برای سوال خويش و ديگران پاسخ درستی يافت در حكم منابع مراجعه اند. از خصوصيات بارز آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

منابع مراجعه هرگز به قصد آن نگارش نشده كه از اول تا آخر خوانده شود، مانند واژه نامه ها ،دائره المعرفها

اين منابع معمولاً‌ به امانت داده نمی شود و فقط در سالن و يا تالار كتابخانه قابل استفاده است.

عمدتاً‌ جهت دستيابی سريع به اطلاعات خويش دارای نظم خاص و سيستماتيك میباشند

سالن منابع مرجع كتابخانه مركزی پس از دو سال از انتقال كتابخانه  مركزی دانشگاه به مجتمع  پرديس در سال 1380 راه اندازی و تاسيس  گرديده است و هم اكنون با ارائه خدمات كتابداری در سطوح مختلف با هدف " ارائه بيشترين خدمات، دركمترين زمان ممكن به بيشترين كاربر" به كار خود ادامه می دهد و بطور نسبی توانسته است نياز كاربران را در مقاطع مختلف بر طرف نمايد منابع موجود دراين بخش عبارتند از :

Encyclopedia 1- دايره المعارف ها و دانشنامه ها  
Dictionaries 2- فرهنگ ها، واژه نامه ها، تزاروس ها (گنجواره ها)
Bibliographies 3- كتابشناسی ها    
Biographical dictionaries 4-   زندگينامه ها
Abstracts 5- چكيده نامه ها
Year books                                 6- سالنامه ها / سالنماها                          
Directories / Hand books 7- راهنماها و دستنامه ها
Catalogues / Indexes 8- فهرست ها / نمايه نامه ها       
Collections 9- مجموعه ها             
Atlases / Maps 10- اطلس ها / نقشه ها                      
Gazetters 11- جاينامه ها          
Chronologies 12- گاهنامه / روز شمارها
The collection of laws 13- مجموعه قوانين

 

مخزن منابع مرجع

اين قسمت دارای 11786 نسخه كتاب فارسی و لاتين (4076 عنوان)  میباشد كه بر اساس شماره رده بندی كنگره (LC ) تنظيم شده است، از مشخصه كتابهای مرجع در هنگام جستجو وجود حرف (م) درابتدای شماره بازيابی كتابهای فارسی و (R) درابتدای شماره بازيابی كتابهای لاتين می باشد كاربران می توانند به صورت مكانيزه (با استفاده از كامپيوتر ) يا به صورت دستی( با استفاده از برگه دان) شماره كتاب مورد نظر خويش را پيدا كنند با توجه به سيستم نگهداری كتابها به صورت قفسه باز، كاربران می توانند بعد از يافتن شماره بازيابی مستقيماً به كتاب موردنظر خود دسترسی يابند و يا از كتابدار مرجع در اين خصوص كمك بگيرند.   

آمار منابع اطلاعاتی موجود در بخش مرجع :

كتب فارسی

كتب لاتين

كتب عربی

3050  عنوان

8300 نسخه

2100  عنوان

4500 نسخه

415    عنوان

1380   نسخه

 

نشريات

قدمت واحد نشريات كتابخانه مركزی دانشگاه مازندران را می توان با آغاز فعاليت كتابخانه مركزی برابر دانست اين كتابخانه همانند ساير كتابخانه های دانشگاهی اهدافی برای خويش در نظر گرفته كه در نيل به آن چاره ای بجز همراهی و همپایی با انتشارات روز،نداشته و ندارد اگرچه وجود انبوه اطلاعات (كه از ثمرات رشد و توسعه علمی، فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی ، صنعتی و نيز گسترش انجمنهای علمی و تشكّلهای صنفی است)  از يكطرف، و نوسانات مالی و اعتباری دانشگاه در طول چند سال اخير از طرف ديگر ، توانسته است اين همراهی را با افت و خيزهایی دچار نمايد لكن با پيروی از خط و مشی انتخاب و گزينش احسن در قالب "كميته انتخاب" اين روند، استمرار يافته و پايه و شالوده آن حفظ گردد.

 

اهم وظايف اين واحد

 ارائه خدمات نشريات جاری و گذشته نگر به كاربران درسالن

 تفكيك نشريات گذشته نگر از جاری و انتقال دوره كامل آنها به بخش بايگانی   

  آماده سازی مجلات برای صحافی

 همكاری با كاربران در بازيابی اطلاعات نشريات

 قبول تقاضا از كاربران در زمينه کپی و تكثير مقالات نشريات

 

قسمت هاي موجود در سالن نشريات

الف . نشريات فارسی

دراين قسمت برخی از نشريات علمی و پژوهشی فارسی و نشريات پر تقاضای ديگر پس ازسفارش و انجام مراحل اداری و فنی وارد بخش نشريات می گردد و به ترتيب الفبای عنوان ، نشريه جديد در روی قفسه به نمايش گذاشته می شود و نشريات قدیمی تا يكسال در زير قفسه های نمايش قرار میگيرد. نشريات مربوط به سالهای قبل در قسمت بايگانی مجلات فارسی نگهداری می گردد.

قابل ذكر است نشريات جاری و نشريات آرشيو هر دو به صورت الفبایی تنظيم و مرتّب شده است.

ب . نشريات لاتين

هر نشريه خارجی پس از خريداری و آماده سازی وارد سالن میشود و به ترتيب الفبای عنوان لاتين در قفسه نمايش مخصوص به خود قرار میگیرد و شماره قبلی آن در زير قفسه جای میگیرد وشماره های جمع شده پس از گذشت سال در صورت ضرورت به صحافی ارسال و سپس در آرشيو نگهداری می گردد.

ج . آمار منابع موجود در واحد نشريات 

نشريات فارسي نشريات لاتين
جاري گذشته نگر جاري گذشته نگر
759 عنوان 743 عنوان 63000 عنوان (الکترونیکی) 621 عنوان

د . روزنامه ها

روزنامه ها نيز یکی از منابع اين بخش را تشكيل میدهند و ارزش آن در مسائل جاری كشور و بين المللی بر کسی پوشيده نيست خصوصاً روزنامه هایی كه علاوه بر درج جريانات روز، مقالات موضوعی و يادداشتهای تخصصی را نيز در آن می گنجانند از اين حيث، روزنامه ها یکی از منابع مراجعه تلقی می گردند . روزنامه ها پس از استفاده روزانه در پايان هر روزجمع آوری می گردند و از ميان آن، برخی از عناوين كثيرالانتشار با توجه به سوابق موجودی آن، جهت ارسال به صحافی بسته بندی می شوند تا برای هميشه به صورت آرشيو در كتابخانه باقی بمانند. ضمناً روزانه 30 عنوان روزنامه برای كتابخانه ارسال می گردد و تعداد عناوين روزنامه های صحافی شده سالهای قبل نیز به 20 عنوان می رسد.

ه . نمایه ها

سی دی های نمایه شامل مقالات مجلات و روزنامه های مختلف از سال 1381 تا 1388  در این بخش قابل دسترس میباشند و دانشجویان میتوانند با مراجعه به مسئول بخش مرجع، مقالات مورد نظر خویش را دراین سی دی ها جستجو نمایند. 

 

بخش پايان نامه ها و اسناد دولتي:

كليه پايان نامه های دانش آموختگان تحصيلات تکمیلی دانشگاه مازندران ، پس از انجام مراحل تشريفات اداری و نيز ثبت و خدمات فنی (فهرست نویسی) به اين قسمت ارسال می گردد و دراين مكان بر اساس شماره بازيابی (كليات رده بندی  LC )  در قفسه مربوطه قرار می گيرد.

تذكّر: تكثير و کپی از پايان نامه ها بدليل منع قانونی هرگز مقدور نمی باشد و استفاده از آن فقط در سالن ميسر میباشد.

ضمناً به منظور تسريع و تسهيل در بازيابی پايان نامه ها، دو دستگاه كامپيوتر جهت سرچ دانشجويي درجنب اين منابع قرار گرفته تا مراجعان بتوانند در صورت نياز با شناسه های مختلف (نام استاد راهنما،نام صاحب پايان نامه، ‌نام دانشكده و موضوع ) به آن دسترسی پيدا نمايند. هم اكنون در اين بخش، 3250 عنوان پايان نامه نگهداري مي شود.

اسناد و مدارك :

منابعی چون گزارش های سازمانی ، گزارشهای متنی و آماری وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه آنها نتايج سمينارها و كنفرانسها و مجموعه مقالات ارائه شده در آن ،در اين بخش نگهداری میگردد. داده ها و اطّلاعات موجود در ا ين منابع بدليل همخوانی داشتن با واقعيات و جريانات اقتصادی و اجتماعی كشور سهم بسزایی در فرايند تحقيق و پژوهش دارد و از آنجائيكه دوره انتشار اينگونه منابع نسبتاً طولانی است و در تيراژی محدودی چاپ و منتشر میشود تهيه و گردآوری آنها باید بدون فوت وقت انجام پذيرد. با توجه به ماهيت اداری و رسمی اطلاعاتِ اين منابع، كه عمدتا ًدارای آمار و ارقام با ارزش است، استفاده از آن در امر تحقيق و پژوهش، بسيار مستند مي باشد و ارزش آن زمانی مضاعف میگردد كه بتوان مطلب و موضوع ثابتی را به طور مقطعي و موردي در سالهای مختلف دنبال و  مقايسه نمود. ترتيب اين منابع در قفسه، بر اساس نام  سازمان متبوع و انتشار دهنده آن است كه بالغ بر 4300 عنوان مي باشد .

هم چنين در اين بخش، چند عنوان كتاب نفيس و خطي نيز نگهداري مي گردد.

 

 

تعداد بازديدكنندگان:

Hit Counter